- Проектирање, изработка и одржување на пречистителни станици за сите типови на третман на води

 

- Одржување на постоечки системи за третман на води

 

- Хемиско и механичко чистење и дезинфекциија на системи за вода

- Хлорирање и хиперхлорирање на системи за вода

- Консултантски услуги 

- Пилот постројки за третман на води