• Предфилтрација

 • Филтрација

 • Деминерализација

 • Реминерализација

 • Дехлорирање 

 • Мембрански процеси: реверзна осмоза, ултрафилтрација, микрофилтрација

 • Дејонизација

 • Омекнување

 • Деманганизација

 • Деферизација

 • Дезинфекција

 • Одржување и прочистување на мембрани за реверзна осмоза и ултрафилтри

 • Одржување, прочистување на топлински изменувачи на вода